എല്ലാവര്‍ക്കും ബലിപെരുന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരുന്നു...

Aug 7, 2012


"ഇറയവനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നെ..............ഇരുകരം ഞാന്‍ ഉയര്ത്തിടുന്നെ .......
 ഇരുവീട്ടിലും സുഖം നല്‍കണേ...........ഇരന്നീടും ഞാന്‍ ദുആ ചെയ്യുന്നേ......."

"മരണം എന്നില്‍ അടുത്തിടുമ്പോള്‍......
 മനസ്സില്‍ ഈമാന്‍ നിറച്ചിടണെ.........
 മനം കുളിര്ത്ത് കലിമ ചൊല്ലി.............
 മരിക്കാനെന്നെ തുണച്ചിടണെ............"

"നിനക്ക് ഉള്ള കനിമകനും....................
നിക്കാഹിനായ മുതിര്‍ന്ന മോളും...........
നിനക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞ പെണ്ണും.......
നിനക്കുമില്ലാ ഖബറിലേക്ക്................."

"ഖബറില്‍ എന്നെ കിടത്തിടുമ്പോള്‍....
ഖബറെ എന്നെ ഞെരുക്കിടല്ലേ.........
ഖബറില്‍ മുന്കര്‍ നകീര്‍ വന്നു...........
സുആല് നേരം തുണച്ചിടണെ............."

My Twitter Updates

Live Broadcasting

saifalpy on livestream.com. Broadcast Live Free